Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

(Συνεχής επικαιροποίηση δεδομένων)

 

Απεικονίσεις Στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων

(Επικαιροποίηση δεδομένων 29.11.2022. Ενσωμάτωση

δεδομένων ΚΗΜΔΗΣ καταχωρισμένων έως 30.06.2022)

Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημ.Συμβάσεων

(Τελευταία ημ/νία δημοσίευσης νομοθεσίας: 12.08.2022)

 

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων τηρεί την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει της παρ.ι, άρθρο 2, ν.4013/2011.

Service Image

Ποιοί είμαστε

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ιδρύθηκε το 2011 και διέπεται από τους Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52) και ΠΔ 43/2013 (Α' 80).

Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Αρμόδια Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για την τήρηση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία.

Το νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας (Ν.4412/2016)

Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". Μέσω του ιστοτόπου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr/n4412, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Α. Nα "κατεβάσετε" το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ από εδώ.
Β. Να δείτε όλο το κείμενο του νόμου όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ σε ενιαία, επιλέξιμη και αναζητήσιμη μορφή.
Γ. Να δείτε τον πίνακα περιεχομένων του νόμου με παραπομπές (links) στα άρθρα του νόμου.
Δ. Να πλοηγηθείτε στο νόμο (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) από άρθρο σε άρθρο με παραπομπές (links). (Είναι ενεργοποιημένες προς το παρόν μόνο οι παραπομπές εντός του νόμου.)
Ε. Να δείτε το συγκεντρωτικό αρχείο/ημερολόγιο αλλαγών/τροποποιήσεων στο κείμενο του νόμου.

ΣΤ. Να δείτε το δευτερογενές νομικό πλαίσιο του ν. 4412/2016.

[Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2022, με ενσωματωμένες τις αλλαγές του Ν.5002/2022 (Α΄ 228)]

Search