Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 30/09/2018)

Κατάλογος ΚΥΑ αποκλεισμού οικ. φορέων

Παρέχονται οδηγίες για την προβολή του καταλόγου της παρ. 6, άρθρου 74, του ν.4412/2016.

Απεικονίσεις Στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 30/09/2018)

Ιστότοποι/Πλατφόρμες ΕΕ για eProcurement

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 18/04/2018)

Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 02/01/2018)

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων τηρεί την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει της παρ.ι, άρθρο 2, ν.4013/2011.

Service Image

Ποιοί είμαστε

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ιδρύθηκε με τον Ν.4013/2011 και διέπεται από το νόμο αυτό και τα ΠΔ 122/2012, 123/2012 και 43/2013.

Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Αρμόδια Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων είναι αρμόδια για την τήρηση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία.

Το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας (Ν.4412/2016)

Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". Μέσω του ιστοτόπου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr/n4412, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Α. Nα "κατεβάσετε" το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ από εδώ.
Β. Να δείτε όλο το κείμενο του νόμου όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ σε ενιαία, επιλέξιμη και αναζητήσιμη μορφή.
Γ. Να δείτε τον πίνακα περιεχομένων του νόμου με παραπομπές (links) στα άρθρα του νόμου.
Δ. Να "κατεβάσετε" στον η/υ σας, το κείμενο του νόμου (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ), σε φιλική προς εκτύπωση μορφή και κατάλληλη για αντιγραφή/επικόλληση.
Ε. Να πλοηγηθείτε στο νόμο (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) από άρθρο σε άρθρο με παραπομπές (links). (Είναι ενεργοποιημένες προς το παρόν μόνο οι παραπομπές εντός του νόμου.)
ΣΤ. Να δείτε το συγκεντρωτικό αρχείο/ημερολόγιο αλλαγών/τροποποιήσεων στο κείμενο του νόμου.
Ζ. Να δείτε το δευτερογενές νομικό πλαίσιο του ν. 4412/2016.

Τελευταία ενημέρωση:

05-11-2018

Επικοινωνία με εμάς

Εγγραφείτε...

Μάθετε πως να γραφτείτε ως χρήστης και τι δκαιώματα θα αποκτήσετε στην Εθνική Βάση Δεδομένων.

Τρόποι επικοινωνίας...

Μάθετε τους τρόπους επικοινωνίας με την ΕΑΑΔΗΣΥ και ειδικά με τους διαχειριστές της Εθνικής Βάσης Δεδομένων.

Search