Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

(Τελευταία ημ/νία επικαιροποίησης στοιχείων: 28.11.2023)

 

Απεικονίσεις Στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων

(Επικαιροποίηση δεδομένων 23.05.2023. Ενσωμάτωση

δεδομένων ΚΗΜΔΗΣ καταχωρισμένων έως 31.12.2022)

Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημ.Συμβάσεων

(Τελευταία ημ/νία δημοσίευσης νομοθεσίας: 15.11.2023)

 

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων τηρεί την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει της παρ. 2 ια, άρθρο 4, ν.4912/2022.

Service Image

Ποιοί είμαστε

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) ιδρύθηκε το 2011 και το θεσμικό της πλαίσιο διέπεται από τον N.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59) και την ΠΥΣ 29/2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 908).

Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.

Η ΕΑΔΗΣΥ τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Αρμόδια Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για την τήρηση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία.

Το νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας (Ν.4412/2016)

Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". Μέσω του ιστοτόπου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr/n4412, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Α. Nα "κατεβάσετε" το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ από εδώ.
Β. Να δείτε όλο το κείμενο του νόμου όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ σε ενιαία, επιλέξιμη και αναζητήσιμη μορφή.
Γ. Να δείτε τον πίνακα περιεχομένων του νόμου με παραπομπές (links) στα άρθρα του νόμου.
Δ. Να πλοηγηθείτε στο νόμο (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) από άρθρο σε άρθρο με παραπομπές (links). (Είναι ενεργοποιημένες προς το παρόν μόνο οι παραπομπές εντός του νόμου.)
Ε. Να δείτε το συγκεντρωτικό αρχείο/ημερολόγιο αλλαγών/τροποποιήσεων στο κείμενο του νόμου.

ΣΤ. Να δείτε το δευτερογενές νομικό πλαίσιο του ν. 4412/2016.

Search