Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 22/4/2020)

Κατάλογος ΚΥΑ αποκλεισμού οικ. φορέων

Παρέχονται οδηγίες για την προβολή του καταλόγου της παρ. 6, άρθρου 74, του ν.4412/2016.

Απεικονίσεις Στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 10/7/2020)

Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημ.Συμβάσεων

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 31/10/2019)

Ιστότοποι/Πλατφόρμες ΕΕ για eProcurement

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 6/5/2019)

Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

(Ημερομηνία επικαιροποίησης δεδομένων: 02/01/2018)

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων τηρεί την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει της παρ.ι, άρθρο 2, ν.4013/2011.

Service Image

Ποιοί είμαστε

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ιδρύθηκε το 2011 και διέπεται από τους Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52) και ΠΔ 43/2013 (Α' 80).

Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Αρμόδια Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για την τήρηση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία.

Το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας (Ν.4412/2016)

Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". Μέσω του ιστοτόπου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr/n4412, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Α. Nα "κατεβάσετε" το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ από εδώ.
Β. Να δείτε όλο το κείμενο του νόμου όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ σε ενιαία, επιλέξιμη και αναζητήσιμη μορφή.
Γ. Να δείτε τον πίνακα περιεχομένων του νόμου με παραπομπές (links) στα άρθρα του νόμου.

[Τελευταία ενημέρωση: 07-02-2020, με ενσωματωμένες τις αλλαγές του Ν.4643/2019 (Α΄193)]

Δ. Να πλοηγηθείτε στο νόμο (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) από άρθρο σε άρθρο με παραπομπές (links). (Είναι ενεργοποιημένες προς το παρόν μόνο οι παραπομπές εντός του νόμου.)
Ε. Να δείτε το συγκεντρωτικό αρχείο/ημερολόγιο αλλαγών/τροποποιήσεων στο κείμενο του νόμου.

ΣΤ. Να δείτε το δευτερογενές νομικό πλαίσιο του ν. 4412/2016.

Επικοινωνία με εμάς

Τρόποι επικοινωνίας...

Μάθετε τους τρόπους επικοινωνίας με την ΕΑΑΔΗΣΥ και ειδικά με τους διαχειριστές της Εθνικής Βάσης Δεδομένων.

Search