Απεικονίσεις στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, για το έτος 2016

πηγή: ΚΗΜΔΗΣ

Πλήθος καταχωρίσεων στο ΚΗΜΔΗΣ το 2016

0
Εγκεκριμένα Αιτήματα
0
Προκηρύξεις
0
Συμβάσεις
0
Εντολές Πληρωμών

Απεικόνιση (1): Συμβάσεις 2016

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι Δημόσιες Συμβάσεις του έτους 2016, ανά αξία και πλήθος.

Απεικόνιση (2): Top spenders 2016

Απεικόνιση (3): Κορυφαία προϊόντα

Παρουσιάζονται τα κορυφαία cpv (με ομαδοποίηση 3 πρώτων ψηφίων), ανά είδος προμήθειας.

Search