Απεικονίσεις στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, για το έτος 2017

Οδηγίες χρήσης / προβολής των παρακάτω απεικονίσεων:
  • φίλτρο "Range_of_cost": Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση το εύρος της αξίας της σύμβασης σε €. π.χ. "0-20.000", "20.000-60.000", "πάνω από 60.000", "All".
  • φίλτρο "Organization": Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση συγκεκριμένο δημόσιο φορέα ή ομάδα φορέων, πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος και πατώντας ENTER. Π.χ.: για την ΕΑΑΔΗΣΥ γράψτε "ΕΑΑΔΗΣΥ", ή για συγκεντρωτικά στοιχεία των Δήμων της χώρας γράψτε "ΔΗΜΟΣ" κλπ.
  • φίλτρο "ContractType": Μπορείτε να επιλέξετε για τον τύπο της σύμβασης μία, περισσότερες ή όλες ("All") τις τιμές.

Απεικόνιση (1): Συμβάσεις 2017

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/01/2019.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δημόσιες συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής εντός του έτους 2017:
- ανά μήνα (σύνολα κόστους και πλήθους),
- ανά φορέα και τύπο σύμβασης,
- ανά ξεχωριστό ΑΔΑΜ και τύπο σύμβασης.

Απεικόνιση (2): Ομάδες προϊόντων κατά CPV

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/01/2019.

Παρουσιάζονται όλα τα cpv (με ομαδοποίηση στα 3 πρώτα ψηφία):
- ανά συνολικό κόστος της ομάδας και τύπο σύμβασης,
- ανά πλήθος συμβάσεων στην ομάδα cpv και τύπο σύμβασης.

Search