Απεικονίσεις για το έτος 2017

Πηγή: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)
0
Έργα
0
Μελέτες
0
Προμήθειες
0
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
0
Υπηρεσίες
0
Σύνολο

Συμβάσεις

Δημόσιες συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής εντός του έτους 2017:
- ανά μήνα (σύνολα κόστους και πλήθους),
- ανά φορέα και τύπο σύμβασης,
- ανά ξεχωριστό ΑΔΑΜ και τύπο σύμβασης

Top φορείς

Οι 20 φορείς με το υψηλότερο ποσό υπογεγραμμένων συμβάσεων το 2017, ανά τύπο σύμβασης

Ομάδες CPV

Ομάδες CPV (3 πρώτα ψηφία):
- συνολικό κόστος ανά ομάδα CPV και τύπο σύμβασης
- πλήθος συμβάσεων ανά ομάδα CPV και τύπο σύμβασης
- συνολικό κόστος ανά ομάδα CPV

Top συμβάσεις

Οι συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής εντός του 2017, σε φθίνουσα σειρά κόστους, ανά τύπο σύμβασης

Search