Απεικονίσεις για τις συμβάσεις των ετών 2020 - 2021

Πηγή: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)

0
Έργα
0
Μελέτες
0
Προμήθειες
0
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
0
Υπηρεσίες
0
Συμβάσεις για το 2021

Συμβάσεις

Δημόσιες συμβάσεις και ιστορικό τροποποιήσεων / επεκτάσεων αυτών
- ανά μήνα (σύνολα κόστους και πλήθους)
- ανά φορέα, τύπο σύμβασης, είδος διαδικασίας, εύρος ποσού

Top φορείς και συμβάσεις

Οι φορείς με το υψηλότερο ποσό υπογεγραμμένων συμβάσεων και οι συμβάσεις σε φθίνουσα σειρά ποσού

 

Απεικονίσεις για τις διακηρύξεις του έτους 2020

Πηγή: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)

0
Έργα
0
Μελέτες
0
Προμήθειες
0
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
0
Υπηρεσίες
0
Διακηρύξεις για το 2020

Στοιχεία προκηρύξεων - διακηρύξεων υπογραφής και ανάρτησης 2020

pdf
.

Τα πρωτογενή στοιχεία των Δημοσίων Συμβάσεων:

- Προέρχονται από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)

- Εξάγονται από το Τμήμα Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών & Απολογιστικών Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

- Επεξεργάζονται (ελέγχονται, διορθώνονται) από την Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ΔΕΒΔΔΗΣΥ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, τα τελικά στοιχεία που εμφανίζονται στις απεικονίσεις, αποτελούν την εκτίμηση της ΔΕΒΔΔΗΣΥ ώστε να προσεγγισθεί πληρέστερα η πραγματική εικόνα των διαδικασιών που υλοποιούνται από τους αναθέτουσες αρχές.

Search