Απεικονίσεις για το έτος 2020

Πηγή: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr)
0
Έργα
0
Μελέτες
0
Προμήθειες
0
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
0
Υπηρεσίες
0
Σύνολο

Συμβάσεις

Δημόσιες συμβάσεις και ιστορικό τροποποιήσεων / επεκτάσεων αυτών
- ανά μήνα (σύνολα κόστους και πλήθους)
- ανά φορέα, τύπο σύμβασης, είδος διαδικασίας, εύρος ποσού
- ανά ξεχωριστό ΑΔΑΜ και τύπο σύμβασης

Top φορείς και συμβάσεις

Οι φορείς με το υψηλότερο ποσό υπογεγραμμένων συμβάσεων το 2020 και οι συμβάσεις σε φθίνουσα σειρά ποσού

Search