Απεικονίσεις για τις συμβάσεις των ετών 2020 - 2021

Στοιχεία από ΚΗΜΔΗΣ με ημ/νία καταχώρισης έως 31.10.2021

0
Συμβάσεις 2021
0
Έργα
0
Μελέτες
0
Προμήθειες
0
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
0
Υπηρεσίες
0
Συμβάσεις 2020
0
Έργα
0
Μελέτες
0
Προμήθειες
0
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
0
Υπηρεσίες

Συμβάσεις

Δημόσιες συμβάσεις και ιστορικό τροποποιήσεων / επεκτάσεων αυτών
- ανά μήνα (σύνολα κόστους και πλήθους)
- ανά φορέα, τύπο σύμβασης, είδος διαδικασίας, εύρος ποσού

Top φορείς και συμβάσεις

Οι φορείς με το υψηλότερο ποσό υπογεγραμμένων συμβάσεων και οι συμβάσεις σε φθίνουσα σειρά ποσού

 

Απεικονίσεις για τις διακηρύξεις των ετών 2020 - 2021
0
Διακηρύξεις 2020
0
Έργα
0
Μελέτες
0
Προμήθειες
0
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
0
Υπηρεσίες
Disclaimer

Τα πρωτογενή στοιχεία των Δημοσίων Συμβάσεων:

- Προέρχονται από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)

- Εξάγονται από το Τμήμα Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών & Απολογιστικών Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

- Επεξεργάζονται (ελέγχονται, διορθώνονται) από την Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ΔΕΒΔΔΗΣΥ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, τα τελικά στοιχεία που εμφανίζονται στις απεικονίσεις, αποτελούν την εκτίμηση της ΔΕΒΔΔΗΣΥ ώστε να προσεγγισθεί πληρέστερα η πραγματική εικόνα των διαδικασιών που υλοποιούνται από τους αναθέτουσες αρχές.

Search