Απεικόνιση: Χάρτης αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων για το έτος 2019

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/12/2019

Προβολή του πλήθους των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων ανά γεωγραφική περιοχή (NUTS 3), καθώς και του συνολικού ύψους των συμβάσεών τους εντός του 2019.

Προτείνεται η προβολή σε πλήρη οθόνη ("Full Screen") (επιλογή του αντίστοιχου button από την μπάρα του "Tableau" κάτω δεξιά)

Απεικόνιση: Χάρτης αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων για το έτος 2018

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/12/2019

Προβολή του πλήθους των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων ανά γεωγραφική περιοχή (NUTS 3), καθώς και του συνολικού ύψους των συμβάσεών τους εντός του 2018.

Προτείνεται η προβολή σε πλήρη οθόνη ("Full Screen") (επιλογή του αντίστοιχου button από την μπάρα του "Tableau" κάτω δεξιά)

Search