Μητρώο
Αναθετουσών Αρχών
Αναθετόντων Φορέων
Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων


Για προσθήκες / ενημερώσεις των στοιχείων του Μητρώου, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό eaadhsy[at]eaadhsy.gr με κοινοποίηση στο λογαριασμό tbdds[at]eaadhsy.gr.

Το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων/Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων της ΕΑΔΗΣΥ (περ. α της παρ. 3 του αρ. 11 του αρ. 53 του Ν. 4605/2019) αποτελεί υποσύστημα της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής δράσης που προβλεπόταν στην Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020.

Το Μητρώο συνδυάζει στοιχεία που αντλήθηκαν από τα πληροφοριακά Συστήματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ΕΑΔΗΣΥ επικαιροποιεί αυτόν τον κατάλογο και τον συμπληρώνει με στοιχεία που λαμβάνει από τους ίδιους τους φορείς, καθώς και με τα στοιχεία των χωριστών επιχειρησιακών μονάδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτές ορίζονται κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή Διοικητή ή Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

Τελευταίος φορέας: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12506)

Η εγγραφή μιας Αναθέτουσας Αρχής στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών της ΕΑΑΔΗΣΥ αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή της στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (AAHT) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

ID Επωνυμία Φορέα Τύπος Ιστοσελίδα Εποπτεύων Φορέας Κωδικός Διαύγεια NUTS
ID Επωνυμία Φορέα Τύπος Ιστοσελίδα Εποπτεύων Φορέας Κωδικός Διαύγεια NUTS

Search