Μητρώο Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων ΕΑΑΔΗΣΥ


Για προσθήκες / ενημερώσεις των στοιχείων του Μητρώου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα, και επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία.

Το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων της ΕΑΑΔΗΣΥ αποτελεί μέρος της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής δράσης που προβλεπόταν στην Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020. Το Μητρώο συνδυάζει στοιχεία που αντλήθηκαν από τα πληροφοριακά Συστήματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΕΑΑΔΗΣΥ επικαιροποιεί αυτόν τον κατάλογο και τον συμπληρώνει με στοιχεία που λαμβάνει από τους ίδιους τους φορείς, καθώς και με τα στοιχεία των ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτές ορίζονται κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή Διοικητή ή Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

Τελευταίος φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η εγγραφή μιας Αναθέτουσας Αρχής στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών της ΕΑΑΔΗΣΥ αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή της στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (AAHT) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

ID Επωνυμία Φορέα Τύπος Ιστοσελίδα Εποπτεύων Φορέας Κωδικός Διαύγεια NUTS
ID Επωνυμία Φορέα Τύπος Ιστοσελίδα Εποπτεύων Φορέας Κωδικός Διαύγεια NUTS

Απεικόνιση: Χάρτης αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων για το έτος 2019

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/12/2019

Προβολή του πλήθους των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων ανά γεωγραφική περιοχή (NUTS 3), καθώς και του συνολικού ύψους των συμβάσεών τους εντός του 2019.

Προτείνεται η προβολή σε πλήρη οθόνη ("Full Screen") (επιλογή του αντίστοιχου button από την μπάρα του "Tableau" κάτω δεξιά)

Απεικόνιση: Χάρτης αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων για το έτος 2018

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/12/2019

Προβολή του πλήθους των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων ανά γεωγραφική περιοχή (NUTS 3), καθώς και του συνολικού ύψους των συμβάσεών τους εντός του 2018.

Προτείνεται η προβολή σε πλήρη οθόνη ("Full Screen") (επιλογή του αντίστοιχου button από την μπάρα του "Tableau" κάτω δεξιά)

Search