Ιστότοποι / Πληροφοριακά Συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Από το Μάιο 2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
eCertis

eCertis

Το eCertis είναι ένα σύστημα πληροφοριών που βοηθά στον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεωνσε όλη την ΕΕ. Απευθύνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και τους οικονομικούς φορείς, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται ή παρέχονται από το άλλο μέρος.
IMI

IMI

Το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) είναι μια ασφαλής ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές τη δυνατότητα να επικοινωνούν γρήγορα και εύκολα με τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το ΙΜΙ βοηθά τις αρχές να εντοπίζουν τις αντίστοιχες αρχές άλλων χωρών και να επικοινωνούν με αυτές γρήγορα και αποτελεσματικά.
SIMAP

SIMAP

SIMAP (système d'information pour les marchés publics)
Πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων
TED - Καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών, δημοσιεύσεις προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων από την ΕΕ και όχι μόνοeSenders - Πληροφορίες για και σχετικά με τους eSenders του TED
eNotices - Επιγραμμική εφαρμογή για την προετοιμασία και δημοσίευση προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων
eTendering -
Έγγραφα υποβολής προσφορών για προκηρύξεις διαγωνισμών της ΕΕ

Search