Αποκλεισθέντες οικονομικοί φορείς

Η τήρηση του μητρώου αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, προϋποθέτει την έκδοση του ΠΔ της παρ.2 του άρθρου 74 του ν.4412/2016 και στη συνέχεια την έναρξη της λειτουργίας του με την ΚΥΑ της παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Με την έκδοση του ΠΔ και της ΚΥΑ θα καθοριστούν οι αναλυτικές πληροφορίες που θα καταχωρίζονται, οι υποχρεώσεις των αρμόδιων και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των μητρώων.

Ο κατάλογος ΚΥΑ αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν έως τις 1/6/2021 (ημ/νία έναρξης ισχύος του αρ. 23 ν. 4782/2021) ήταν κενός.

Search