Νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

ID Αρ.Απόφασης Ημερομηνία Αντίδικος-1 Αντίδικος-2 Θεματική Κατηγορία Λήμμα Παρατηρήσεις URL
1 C-6/64 15/7/1964 Flaminio Costa Ente Nationale per l'Energia Elettrica Αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου απέναντι σε μεταγενέστερους της θέσπισής τους κανόνες του εθνικού δικαίου
2 C-11/70 17/12/1970 Internationale Handelsgesellschaft mbH Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel Το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει και των Συνταγμάτων των κρατών μελών
3 C-106/77 03/09/1978 Amministrazione delle finanze dello Stato Société anonyme Simmenthal Μη εφαρμογή εκ μέρους του εθνικού δικαστή,νόμου που αντιβαίνει προς το κοινοτικό δίκαιο
4 C-199/85 03/10/1987 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιταλική Δημοκρατία Παράλειψη δημοσιεύσεως προκηρύξεως διαγωνισμού δημοσίων έργων
5 C-104/86 24/3/1988 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιταλική Δημοκρατία Εθνικές επιβαρύνσεις αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο - Απαίτηση αποδόσεως του αχρεωστήτως καταβληθέντος - Απόδειξη περί του ότι οι επιβαρύνσεις δεν μετακυλίστηκαν στην τιμή των εμπορευμάτων - Μερική παραίτηση μετά τη λήξη της προφορικής διαδικασίας Δείτε εδώ
6 C-31/87 20/9/1988 Gebroedors Beentjes BV Staat de Nederlanden Προδικαστική απόφαση – Δημόσια έργα –κριτήρια ανάθεσης η καταπολέμηση της ανεργίας
7 C-103/88 22/6/1989 Fratelli Costanzo SpA Δήμος Μιλάνου Συμβάσεις δημοσίων έργων - Υπερβολικά χαμηλές προσφορές -Άμεσα αποτελέσματα των οδηγιών έναντι της διοικήσεως κάθε προσφορά που υπερβαίνει ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με μαθηματικό τύπο και αυτόματος αποκλεισμός – παράβαση οδηγίας – μη ορθή ενσωμάτωση διάταξης οδηγίας που είναι ακριβής και χωρίς αιρέσεις - – ιδιώτες επικαλούνται τη διάταξη της οδηγίας έναντι του κράτους ενώπιον εθνικών δικαστηρίων – τα όργανα του κράτους υποχρεούνται να εφαρμόζουν την οδηγία και όχι τον εθνικό νόμο Δείτε εδώ
8 C-24/91 18/3/1992 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βασίλειο της Ισπανίας Οδηγία 71/305/ΕΟΚ - Σύναψη συμβάσεως δημοσίων έργων - Δημοσιότητα - Παρέκκλιση λόγω κατεπείγοντος Δείτε εδώ
9 C-272/91 14/7/1993 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιταλική Δημοκρατία Ανάθεση του συστήματος αυτοματοποιήσεως του παιχνιδιού lotto
10 C-107/92 08/02/1993 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιταλική Δημοκρατία Παράßαση κράτους - Διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων - Παρέκκλιση Δείτε εδώ
11 C-296/92 01/12/1994 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιταλική Δημοκρατία Προσφυγή λόγω παραβάσεως - Συμβάσεις δημοσίων έργων - Απαράδεκτο Δείτε εδώ
12 C-328/92 05/03/1994 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βασίλειο της Ισπανίας Παράßαση κράτους - Συμβάσεις δημοσίων προμηθειών - Φαρμακευτικά προϊόντα και ιδιοσκευάσματα Δείτε εδώ
13 C-331/92 19/4/1994 Gestión Hotelera Internacional SA Comunidad Autónoma de Canarias,Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria και Gran Casino de Las Palmas SA. Οδηγία 71/305/ΕΟΚ - Έννοια των συμβάσεων δημοσίων έργων. Δείτε εδώ
14 C-389/92 14/4/1994 Ballast Nedam Groep NV Βελγικό Κράτος Εταιρία holding – θυγατρικές εταιρίες – τεχνική και επαγγελματικής εμπειρία -επίσημος κατάλογος αναγνωρισμένων εργοληπτών
15 C-46/93 03/05/1996 Brasserie du pêcheur Bundesrepublik Deutschland και The Queen / Secretary of State for Transport,ex parte Factortame Αρχή της ευθύνης κράτους μέλους για ζημίες προκαλούμενες σε ιδιώτες από παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου καταλογιζόμενες σ' αυτό -Παραβάσεις καταλογιζόμενες στη νομοθετική εξουσία –Προϋποθέσεις ευθύνης του κράτους - Έκταση της αποζημιώσεως Δείτε εδώ
16 C-324/93 10/04/1994 The Queen Secretary of State for the Home Department,ex parte Evans Medical και Macfarlan Smith Ελεύθερη κυκλοφορία τνω εμπορευμάτων - Εισαγωγή ναρκωτικών (διαμορφίνη) Δείτε εδώ
17 C-359/93 24/1/1995 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βασίλειο των Κάτω Χωρών Προκήρυξη διαγωνισμού για σύναψη συμβάσεως κρατικών προμηθειών - Διαδικασία προσφυγής - Γνωστοποίηση -Τεχνικές προδιαγραφές Δείτε εδώ
18 C-433/93 08/11/1995 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δημοκρατία της Γερμανίας Προσφυγή λόγω παραβάσεως κράτους μέλους - Συμβάσεις δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών Δείτε εδώ
19 C-57/94 18/5/1995 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιταλική Δημοκρατία Προσφυγή λόγω παραβάσεως κράτους μέλους - Σύμβαση δημοσίων έργων -Παράλειψη δημοσιεύσεως προκηρύξεωςδιαγωνισμού Δείτε εδώ
20 C-79/94 16/2/1995 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνική Δημοκρατία Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 77/62/ΕΟΚ - Συμφωνία-πλαίσιο για την αποκλειστική προμήθεια υλικού επιδέσμου προς χρήση των ελληνικών νοσοκομείων και του ελληνικού στρατού
21 C-87/94 22/4/1994 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βελγικό Κράτος Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινά μέτρα - Επείγον - Στάθμιση συμφερόντων -Δημοσία ασφάλεια- Συμβάσεις δημοσίων έργων και προμηθειών - Τομέας των μεταφορών - Οδηγία 90/531/ΕΟΚ-ΔΙΑΤΑΞΗ Δείτε εδώ
22 C-143/94 26/10/1995 Furlanis costruzioni generali Azienda nazionale autonoma strade Οδηγίες 71/305/ΕΟΚ και 89/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου - Δημόσια έργα -Προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες
23 C-318/94 19/2/1998 SPAR Österreichische Warenhandels AG Finanzlandesdirektion für Salzburg Άρθρο 33 της έκτης οδηγίας — Φόροι κύκλου εργασιών — Εισφορά για τη λειτουργία των εμπορικών επιμελητηρίων Δείτε εδώ
24 C-234/95 14/3/1996 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γαλλική Δημοκρατία Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/50/ΕΟΚ
25 C-236/95 20/6/1996 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνική Δημοκρατία Παράβαση κράτους μέλους -Παράλειψη μεταφοράς της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας- Διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων Δείτε εδώ
26 C-253/95 14/3/1996 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δημοκρατία της Γερμανίας Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/50/ΕΟΚ
27 C-311/95 02/05/1996 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνική Δημοκρατία Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/50/ΕΟΚ Δείτε εδώ
28 C-44/96 15/1/1998 Mannesmann Anlagenbau Austria Strohal Rotationsdruck Συμβάσεις δημοσίων έργων — Διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων — Εθνικό Τυπογραφείο —Θυγατρική ασκούσα εμπορικές δραστηριότητες Έννοια αναθέτουσας αρχής – οργανισμού δημοσίου δικαίου – κοινοτική χρηματοδότηση σχεδίου έργων – αρχή της ασφάλειας του δικαίου Δείτε εδώ
29 C-54/96 17/9/1997 Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft Bundesbaugesellschaft Berlin Έννοια του εθνικού δικαστηρίου κατά το άρθρο 177 της Συνθήκης Διαδικασία συνάψεως δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Οδηγία 92/50/ΕΟΚ Εθνικό όργανο ελέγχου Δείτε εδώ
30 C-129/96 18/12/1997 Inter-Environnement Wallonie ASBL Région wallonne Οδηγία 91/156/ΕΟΚ —Προθεσμία μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο— Αποτελέσματα — Έννοια του όρου ”απόβλητο” Δείτε εδώ
31 C-304/96 16/10/1997 Hera USL nº 3-genovese και Romagnoli Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Συμβάσεις δημοσίων έργων Προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές Δείτε εδώ
32 C-311/96 29/5/1997 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γαλλική Δημοκρατία Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 93/38/ΕΟΚ -Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας
33 C-312/96 03/06/1997 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γαλλική Δημοκρατία Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 93/36/ΕΟΚ -Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας Δείτε εδώ
34 C-323/96 17/9/1998 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βελγικό Κράτος Παράβαση κράτους μέλους — Συμβάσεις δημοσίων έργων — Οδηγίες 89/440/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ — Έλλειψη δημοσιεύσεως προκηρύξεως διαγωνισμού — Αδικαιολόγητη εφαρμογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση Δείτε εδώ
35 C-328/96 28/10/1999 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δημοκρατίας της Αυστρίας Παράßαση κράτους μέλους - Συμßάσεις δημοσίων έργων - Παραδεκτό - Συμßατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο των όρων που διέπουν τις προσκλήσεις για την υποßολή προσφορών -Παράλειψη δημοσιεύσεως προκηρύξεωςδιαγωνισμού στην ΕΕΕΚ. Δείτε εδώ
36 C-341/96 16/12/1997 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δημοκρατία της Γερμανίας Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 93/36/ΕΟΚ -Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο Δείτε εδώ
37 C-353/96 17/12/1998 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιρλανδία Παράβαση κράτους — Συμβάσεις κρατικών προμηθειών — Διαδικασίες ενδίκων μέσων —Έννοια της αναθέτουσας αρχής Δείτε εδώ
38 C-360/96 11/10/1998 Gemeente Arnhem και Gemeente Rheden BFI Holding Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Έννοια της αναθέτουσας αρχής —Οργανισμός δημοσίου δικαίου Δείτε εδώ
39 C-43/97 17/7/1997 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιταλική Δημοκρατία Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 93/36/ΕΟΚ -Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο Δείτε εδώ
40 C-71/97 10/01/1998 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Βασίλειο της Ισπανίας Παράβαση κράτους μέλους —Μη μεταφορά οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο Δείτε εδώ

Search