Απεικονίσεις στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, για το έτος 2018

Οδηγίες χρήσης / προβολής
των παρακάτω απεικονίσεων:

  • φίλτρο εύρους κόστους σύμβασης: Εμφανίζονται οι ακραίες τιμές καθαρής αξίας σύμβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση το εύρος της αξίας της σύμβασης σε €, π.χ. πληκτρολογώντας 0 αριστερά και 20.000 δεξιά (απευθείας ανάθεση), 20.000 και 60.000 (συνοπτικός διαγωνισμός), κλπ.
  • φίλτρο για το Φορέα: Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση συγκεκριμένο δημόσιο φορέα ή ομάδα φορέων, πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος και πατώντας ENTER. Π.χ.: για την ΕΑΑΔΗΣΥ γράψτε "ΕΑΑΔΗΣΥ", ή για συγκεντρωτικά στοιχεία των Δήμων της χώρας γράψτε "ΔΗΜΟΣ" κλπ.
  • φίλτρο επιλογής Τύπου Σύμβασης: Μπορείτε να επιλέξετε για τον τύπο της σύμβασης μία, περισσότερες ή όλες "(All)" τις τιμές.
  • με κλικ στην κάθε απεικόνιση, φιλτράρονται σχετικά όλες οι υπόλοιπες, π.χ. κλικ σε ένα μήνα του έτους εμφανίζει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία με ημ/νια υπογραφής εντός του μήνα αυτού.

Απεικόνιση (1): Συμβάσεις 2018

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 30/04/2019

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δημόσιες συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής εντός του έτους 2018:
- ανά μήνα (σύνολα αξίας και πλήθους),
- ανά φορέα και τύπο σύμβασης,
- ανά ξεχωριστό ΑΔΑΜ και τύπο σύμβασης,
- όλες οι χωριστές συμβάσεις ανά φορέα.

Απεικόνιση (2): Ομάδες προϊόντων κατά CPV

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 30/04/2019

Παρουσιάζονται όλα τα cpv (με ομαδοποίηση στα 3 πρώτα ψηφία):
- ανά συνολικό κόστος της ομάδας και τύπο σύμβασης,
- ανά πλήθος συμβάσεων στην ομάδα cpv και τύπο σύμβασης.

Απεικόνιση (3): Οι φορείς και οι συμβάσεις με το υψηλότερο ποσό ανά είδος σύμβασης για το έτος 2018

Search