Απεικονίσεις στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, για το έτος 2018

Οδηγίες χρήσης / προβολής
των παρακάτω απεικονίσεων:

  • φίλτρο εύρους κόστους σύμβασης: Εμφανίζονται οι ακραίες τιμές καθαρής αξίας σύμβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση το εύρος της αξίας της σύμβασης σε €, π.χ. πληκτρολογώντας 0 αριστερά και 20.000 δεξιά (απευθείας ανάθεση), 20.000 και 60.000 (συνοπτικός διαγωνισμός), κλπ.
  • φίλτρο για το Φορέα: Μπορείτε να φιλτράρετε τις απεικονίσεις με βάση συγκεκριμένο δημόσιο φορέα ή ομάδα φορέων, πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος και πατώντας ENTER. Π.χ.: για την ΕΑΑΔΗΣΥ γράψτε "ΕΑΑΔΗΣΥ", ή για συγκεντρωτικά στοιχεία των Δήμων της χώρας γράψτε "ΔΗΜΟΣ" κλπ.
  • φίλτρο επιλογής Τύπου Σύμβασης: Μπορείτε να επιλέξετε για τον τύπο της σύμβασης μία, περισσότερες ή όλες "(All)" τις τιμές.
  • με κλικ στην κάθε απεικόνιση, φιλτράρονται σχετικά όλες οι υπόλοιπες, π.χ. κλικ σε ένα μήνα του έτους εμφανίζει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία με ημ/νια υπογραφής εντός του μήνα αυτού.

Απεικόνιση (1): Συμβάσεις 2018

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/01/2019

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δημόσιες συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής εντός του έτους 2018:
- ανά μήνα (σύνολα αξίας και πλήθους),
- ανά φορέα και τύπο σύμβασης,
- ανά ξεχωριστό ΑΔΑΜ και τύπο σύμβασης,
- όλες οι χωριστές συμβάσεις ανά φορέα.

Απεικόνιση (2): Ομάδες προϊόντων κατά CPV

ΠΗΓΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), αφορά στα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί έως 31/01/2019

Παρουσιάζονται όλα τα cpv (με ομαδοποίηση στα 3 πρώτα ψηφία):
- ανά συνολικό κόστος της ομάδας και τύπο σύμβασης,
- ανά πλήθος συμβάσεων στην ομάδα cpv και τύπο σύμβασης.

Οι 15 συμβάσεις με το υψηλότερο ποσό ανά είδος σύμβασης για το έτος 2018

σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 28-2-2019

Προμήθειες

ΑΔΑΜ Φορέας Τίτλος Ποσό

Υπηρεσίες

ΑΔΑΜ Φορέας Τίτλος Ποσό

Έργα

ΑΔΑΜ Φορέας Τίτλος Ποσό

Search